Mede huur en onderhuur

Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst wordt verschil gemaakt tussen de hoofdhuurder en de medehuurder. Verder is in de huurovereenkomst ook een artikel over onderhuur opgenomen.

Medehuurderschap (geldt alleen voor woonruimte)

Voor het gebruik van het gehuurde is een huurovereenkomst opgesteld tussen Vinken Vastgoed en u (hoofdhuurder). Uw naam staat op de huurovereenkomst vermeld en uw echtgenoot of geregistreerd partner is automatisch medehuurder.

Als u samenwoont met iemand die niet uw echtgenoot of geregistreerd partner is, kan die persoon ook medehuurder worden. Bij aanvraag moet met een uittreksel van het bevolkingsregister aangetoond worden dat er al minimaal twee jaar sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Ook moet de aanvrager aantonen zijn hoofdadres te hebben in dezelfde woning als u.

Onderhuur

In de wet staat ook dat u uw het gehuurde niet zomaar geheel of gedeeltelijk mag onderverhuren. Dit kan alleen als wij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Voor onderverhuur van het gehuurde geven wij geen toestemming. Bij constatering van illegale onderverhuur volgt onmiddelijke ontbinding van het huurcontract.

Inwonen (geldt alleen voor woonruimte)

Als hoofdhuurder kunt u iemand bij u laten inwonen. Om overlastsituaties te voorkomen, heeft u hiervoor formeel toestemming nodig van Vinken Vastgoed. De persoon voor wie u toestemming vraagt, moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning.

U krijgt toestemming als u samen een gemeenschappelijke huishouding voert/gaat voeren en als het gehuurde groot genoeg is om iemand te laten inwonen. Onze regel is dat een huurder eventueel met zijn partner en elk van de kinderen een eigen slaapkamer hebben. Als degene die komt inwonen niet uw partner is, moet deze dus een aparte slaapkamer hebben.

Let op:

Iemand die inwoont, is geen medehuurder. Als u, de hoofdhuurder, de huur opzegt en het gehuurde verlaat, moet de inwoner ook vertrekken.